Vivim en una societat caracteritzada pel continu canvi. Aquesta situació es manifesta més en la població juvenil que canvia amb rapidesa d’hàbits, interessos, necessitats,… Açò influeix directament en les polítiques juvenils que, per a respondre a les necessitats reals dels joves, ha de fer esforços per recollir les noves demandes.

L’objectiu d’un estudi com a aquest seria conèixer les característiques sociològiques de la població juvenil, de manera general o sectorial, fent incidència en aquells aspectes que més interessen: utilització del temps lliure, valors, preocupacions, expectatives, hàbits, etc.

L’estudi presenta les següents fases:

  • Reunió d’equip: dissenyador, informàtic i coordinador del treball de camp
  • Disseny de l’enquesta, i si és el cas, entrevista i testat de la mateixa
  • Obtenció de la mostra representativa, i si és el cas, dels informadors clau
  • Selecció d’enquestadors
  • Treball de camp
  • Bolcat d’informació i obtenció de resultats
  • Anàlisi comparatiu dels mateixos
  • Realització del muntatge audiovisual de la informació arreplegada

Per tant, un Estudi Sociològic de la Joventut, servirà per a realitzar una consulta a una mostra representativa de la població juvenil del municipi. Les dades obtingudes serviran per a marcar les futures línies d’actuació del treball amb els joves del municipi.

Per a més informació i demanar pressupostos pots enviar un correu a info@impuls.onl.